Condițiile generale de afaceri

Manacare GmbH, Rosenegg 59, 6391 Fieberbrunn, Austria, reprezentată de Manuel Putzer, BA, denumită în continuare Manacare.

1. Preambul

1.1. Manacare dezvoltă și vinde soluții software Manacare pentru servicii de asistenţă şi îngrijire. Parametrii acestor prestări de servicii fac obiectul acestui contract.

2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul acestui contract se referă la utilizarea non-exclusivă a software-ului Manacare (numit în continuare: software) în conformitatea cu Punctul 3 din acest contract cu clientul. Sfera de performanță și funcționalitatea software-ului rezultă din scopul descris în confirmarea comenzii.

2.2. Software-ul poate fi accesat exclusiv prin internet, funcția software-ului depinde de o conexiune la internet funcțională. Cerințele de sistem necesare pentru funcționarea software-ului sunt menționate în Anexa cu cerințele de sistem, care sunt parte integrantă a acestui contract.

3. Drepturile de utilizare

3.1. Clientul obține dreptul neexclusiv, limitat în timp pe durata acestui contract, de a utiliza software-ul în scopul societății sale din Austria în limita pachetelor de module selectate pe site-ul web.

3.2. Clientul este autorizat să utilizeze software-ul în cadrul societății. Nu este permisă predarea sau punerea la dispoziție a software-ului unui terț, în sensul închirierii.

3.3. Clientul are dreptul de a duplica software-ul doar dacă acest lucru este necesar pentru utilizarea adecvată a software-ului în conformitate cu acest punct contractual. Clientului îi este interzisă distribuirea remunerată și/sau gratuită (răspândirea) a software-ului către terți.

4. Definiții

4.1. Ziua de lucru se referă la zilele de luni până vineri cu excepția sărbătorilor legale din Austria.

4.2. Programul de lucru se referă la zilele de lucru de luni până joi de la 8:00 la 12:00 și de la 13:00 la 16:00, cât și vineri de la 08:00 la 12:00.

4.3. Documentația înseamnă acele informații despre funcțiile software-ului, pe care Manacare îl pune la dispoziția clientului.

4.4. Eroare înseamnă orice abatere semnificativă, demonstrabilă și reproductibilă a software-ului de la funcționalitatea software-ului menționat în documentație.
Sunt exceptate orice variații funcționale, legate de (i) utilizarea sau operarea software-ului în legătură cu alte hardware-uri și software-uri decât cele menționate în cerințele de sistem (inclusiv sistemul de operare), (ii) o eroare, defect sau greșeală în software-ul terților, care nu provine de la Manacare și care este utilizat împreună cu software-ul.

4.5 Deficiența se referă la o abatere generală a logicii sistemului sau a unei aplicații, care nu este menționată în documentație, dar care este reproductibilă.

5. Nivelul de service

5.1. Manacare se obligă să pună software-ul la dispoziția clientului în proporție de 99%, calculată pentru un an (numit în continuare: disponibilitate). Disponibilitatea este dată în cazul în care software-ul poate fi accesat printr-o conexiune la internet din Austria corespunzătoare specificațiilor sistemului printr-un browser de internet menționat în specificațiile sistemului.

5.2. Lucrările de întreținere anunțate de Manacare nu vor reduce disponibilitatea. Dacă este posibil, Manacare nu va efectua lucrări de întreținere în timpul zilelor de lucru sau în timpul programului de lucru.

5.3. Raportarea erorilor trebuie să fie făcută de Manacare prin intermediul instrumentului de asistență anunțat de Manacare, care poate accesat prin instrumentul integrat în software.

5.4. Solicitarea asistenței telefonice este disponibilă exclusiv prin comandarea acestui serviciu prin intermediul site-ului web.

6. Drepturile și obligațiile clientului

6.1. Clientul se obligă să păstreze secretul tuturor datelor de acces.

6.2. Clientul se obligă să informeze pacienții într-un mod demonstrabil, că datele lor vor fi prelucrate în cadrul Manacare. Clientul este responsabil ca pacienții îngrijiți de el să fie de acord cu prelucrarea datelor iar Manacare va fi exonerat de acest lucru.

6.3. Clientul se obligă să informeze îngrijitorii înregistrați de el cu privire la prelucrarea și stocarea datelor și să obțină un consimțământ scris din partea acestora. Un model pentru un consimțământ este pus la dispoziție de către Manacare.

6.4. Clientul este de acord ca Manacare să poată introduce ca referință logo-ul societății pe site-ul web www.manacare.at.

7. Drepturile și obligațiile Manacare

7.1. Manacare are dreptul să stabilească anumite date pentru ajustări și îmbunătățiri ale software-ului. Nu există obligația de a le publica.

7.2. Software-ul conține componente Open Source. O listă a componentelor utilizate este inclusă în Anexa C.

8. Condiții de plată

8.1. Remunerația pentru utilizarea software-ului din cadrul acestui contract corespunde pachetului de module semnat pe confirmarea comenzii. Tuturor prețurilor de pe www.manacare.at li se adaugă TVA-ul legal, acesta fiind scadent în prima perioadă de decontare pentru durata acestui contract.

8.2. Părțile contractante convin asupra menținerii valorii taxei de întreținere, care se stabilește în funcție de indicele prețului de consum din 2010 anunțat lunar de către Institutul Federal de Statistică din Austria. Taxa de întreținere se majorează anual cu un cuantum, care reiese din modificarea indicelui prețului de consum din 2010 față de valoarea acestuia din luna încheierii acestui contract, respectiv față de ultima majorare sau scădere a taxei de întreținere. Dacă indicele menționat mai sus nu mai este publicat, Manacare are dreptul să utilizeze un alt indice comparabil, care a fost stabilit de către Institutul Federal de Statistică Austria sau de către succesorul său legal sau de către o instituție similară.

8.3. Impozitele și taxele, care apar în legătură cu taxa de întreținere, vor fi achitate de către client. Prin aceasta societatea Manacare va fi exonerată de către client.

8.4. În cazul în care clientul rămâne restant mai mult de o lună, Manacare are dreptul să interzică clientului să utilizeze în continuare software-ul și să întrerupă prestarea tuturor serviciilor.

8.5. Dacă nu este prevăzut altfel, facturile sunt scadente imediat iar taxele pentru somația de plată sunt calculate cu câte 12,00 euro pentru fiecare somație.

8.6. Clientul nu are dreptul să calculeze creanțe împotriva Manacare, dacă aceste creanțe nu au fost declarate ca fiind definitive de către o instanță.

9. Garanție și răspundere

9.1. Manacare garantează că nicio caracteristică a software-ului nu conține defectele, care sunt descrise în confirmarea comenzii. Manacare nu garantează că acele caracteristici care nu sunt menționate în documentație funcționează ireproșabil sau că mai pot fi găsite în versiuni ulterioare ale software-ului.

9.2. Manacare nu este răspunzător pentru viteza software-ului. În plus, răspunderea societății Manacare este exclusă, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost provocat intenționat sau din neglijență gravă. Acest lucru nu se aplică în cazul leziunilor vitale sau rănirilor unei persoane.

9.3. Răspunderea Manacare este limitată la suma plătită de client pentru licențele din ultimele trei luni anterioare evenimentului care a determinat asumarea răspunderii.

10. Durata contractului

10.1. Acest contract se încheie pe perioadă nedeterminată și poate fi reziliat de oricare dintre părți, cu o perioadă de preaviz de trei luni la sfârșitul lunii, în scris printr-o scrisoare recomandată, în care clientul renunță la exercitarea acestui drept de reziliere pentru cel puțin 6 luni de la începerea contractului.

10.2. Acest contract începe de la data semnării ofertei sau a comenzii. Contractul poate fi reziliat de Manacare dintr-un motiv întemeiat cu efect imediat. Un motiv întemeiat este și atunci când:

10.2.1. clientul încalcă prevederile acestui contract iar neîndeplinirea obligaţiilor contractule nu încetează nici într-un termen de șapte zile lucrătoare de la primirea somației scrise;

10.2.2. clientul este insolvent sau s-a deschis o procedură de insolvență asupra activelor clientului, sau a fost respinsă o cerere de deschidere a unei astfel de proceduri din cauza lipsei de active care să acopere costurile.

11. Confidențialitate și protecția datelor

În cadrul acestui contract, clientul solicită Manacare să furnizeze servicii IT. În conformitate cu § 10 din Legea privind protecția datelor din 2000 clientul este obligat să încheie un acord cu Manacare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Acest punct reglementează transferul datelor cu caracter personal furnizate de client societății Manacare (în continuare: datele).

11.1. Manacare se obligă să respecte toate standardele Legii privind protecția datelor din 2000.

11.2. Manacare declară prin prezenta, că dispune de autoritatea juridică necesară (precum licența de afaceri), pentru a-și exercita atribuțiile pentru client.

11.3. Dacă Manacare este obligată să dezvăluie date în baza unei solicitări a unei autorități, Manacare va informa prompt clientul cu privire la publicarea datelor și va îndruma autoritățile către client.

11.4. În plus, Manacare se obligă să ia toate măsurile necesare pentru securitatea datelor pentru a garanta siguranța și integritatea datelor și pentru a proteja datele împotriva accesului, pierderii și manipulării neautorizate.

11.5. Clientul se declară de pe acum de acord ca Manacare să împuternicească o altă societate (un subcontractant) cu prelucrarea datelor. În acest caz societatea îl va informa pe client în timp util cu privire la acest fapt. Totuși, clientul poate interzice acest lucru. Clientul este de acord cu împuternicirea societății Brunner Webhosting, 4400 Steyr.

11.6. Clientul este de acord ca datele personale ale îngrijitorilor înregistrați de el să fie puse la dispoziție după înregistrarea la Manacare. Datele personale, care sunt puse la dispoziție implicit și după ce sunt verificate, se limitează la prenume, nume, titlu, starea civilă, forma de adresare, sex, numele la naștere, numărul de asigurare, locul nașterii, religia, fotografia, videoclipul din cererea de depunere a candidaturii, fumător sau nefumător, înălțime și greutate, informații de contact, naționalitate, informații privind permisul auto, experiența în ani, numărul WKO, documente precum CV-ul, legitimația, autorizația de comerciant, referințe și certificate de perfecționare, precum și evaluările personale ale îngrijitorului. În plus, clientul are posibilitatea ca pentru fiecare angajare să împărtășească și alte date cu îngrijitorul.

11.7. Manacare se obligă să creeze premizele tehnice și organizatorice, ca clientul să respecte dreptul la acces precum și dreptul la rectificarea și ștergerea datelor în conformitate cu Legea privind protecția datelor din 2000. Dacă o persoană vizată (în sensul Legii privind protecția datelor din 2000) se adresează societății Manacare cu o cerere de informare, corectare sau ștergere, Manacare se obligă să transmită această solicitare clientului în termen de 14 zile. În cazul transmiterii în timp util, Manacare nu are nicio obligație de a prelucra cererea persoanei afectate. De asemenea, Manacare se obligă să garanteze găzduirea datelor în Austria sau Germania.

11.8. În ceea ce privește prelucrarea datelor furnizate, clientul are dreptul de a inspecta și de a verifica dispozitivul de prelucrare a datelor.

11.9. La încetarea acestui acord de servicii, Manacare se obligă să transfere sau să furnizeze clientului datele. După predarea datelor către client, Manacare se obligă să șteargă datele definitiv și să distrugă toate rezultatele prelucrării, cât și documentele care conțin date.

12. Dispoziții finale

12.1. Se convine asupa faptului că singura instanță juridică competentă pentru litigii care decurg din sau au legătură cu acest contract este Judecătoria din Wien-Innere Stadt.

12.2. Contractul și creanțele care rezultă de aici sunt reglementate exclusiv de legislația austriacă, cu excepția Legii ONU privind vânzările.

12.3. Locul de executare convenit este sediul Manacare.

12.4. Fiecare parte contractantă este obligată să informeze cealaltă parte, în scris prin scrisoare recomandată, cu privire la sediul său social și/sau adresa de livrare și numărul de telefax. Fiecare parte contractantă are dreptul ca înainte de orice comunicare să trimită celeilalte părți comunicări și declarații de intenție de orice fel la sediul social/adresa de livrare, respectiv numărul de telefax, iar acestea sunt considerate ca fiind expediate corespunzător.

12.5. Acest contract reflectă corect și complet înțelegerile dintre părți; nu există acorduri verbale secundare.

12.6. Titlurile din acest contract servesc exclusiv pentru o orientare mai ușoară, dar nu limitează sau modifică în vreun mod reglementarea contractuală.

12.7. Modificările și/sau completările aduse acestui contract necesită forma scrisă pentru a fi eficiente din punct de vedere juridic; forma scrisă este necesară și pentru eliminarea acestei cerințe pentru forma scrisă. Semnătura electronică securizată nu îndeplinește cerința privind forma scrisă în sensul acestui contract.

12.8. În cazul în care dispoziții individuale din acest contract sunt sau devin nule, inaplicabile și/sau invalide, acest lucru nu duce la anularea, inaplicabilitatea și/sau invaliditatea întregului contract. Părțile se angajează ca în acest caz să convină o reglementare în locul dispoziției nule, inaplicabile și/sau invalide, care să fie cât mai aproape de scopul economic urmărit de reglementarea nulă, inaplicabilă și/sau invalidă.

Cerințele sistemului:

1. Utilizați un sistem de operare actual (min. Windows 7 din 2016) cu toate actualizările de securitate curente.

2. Utilizați un antivirus actual și verificați sistemul la intervale regulate.

3. Utilizați cea mai recentă versiune Google Chrome și aplicația pusă la dispoziție pe Windows (sistemul este testat exclusiv pe browserul Google Chrome.)

4. Asigurați-vă că sistemele dvs. nu sunt vulnerabile la atacurile prin internet și coordonați-vă acţiunile în acest sens cu administratorul dvs. IT.

5. Asigurați-vă că sunt îndeplinite criteriile enumerate în toate sistemele din aceeași rețea.

Componente Open Source

Găsiți o listă a componentelor Open Source utilizate în prezent pe www.manacare.at

Descarcă CGA